Yra pinigai, saugomi tarpininkavimo sąskaitoje, Mokėjimų paslaugos

Bendrosios taisyklės taikomos visiems Unijos nariams klientams ir jų tarpusavio santykiams su Unija, atsirandantiems teikiant saugomi tarpininkavimo sąskaitoje paslaugas.

kaip pasidaryti bitcoin piniginę

Be Bendrųjų taisyklių santykius tarp Unijos ir Kliento taip pat reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, sutartys, paslaugų sąlygos ir protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principai. Šias taisykles ir paslaugų kainyną, galima rasti Unijos tinklalapyje internete  gsvku. SĄVOKOS Bendrosiose saugomi tarpininkavimo sąskaitoje ir jos prieduose vartojami terminai: Asmens duomenys — bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti duomenų subjektas ; fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį asmens kodąbuvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, saugomi tarpininkavimo sąskaitoje, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Asmens duomenų tvarkymas — bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų yra pinigai atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Atsiskaitomoji mokėjimo sąskaita toliau — sąskaita — vieno ar kelių mokėjimo paslaugų vartotojų vardu atidaryta mokėjimo sąskaita, naudojama mokėjimo operacijoms vykdyti; Autentiškumo patvirtinimas — procedūra, kurią Unija atlieka tikrindama Kliento tapatybę, mokėjimo priemonės, įskaitant jos personalizuotus saugumo duomenis, naudojimo teisėtumą; Autorizacija — Unijos su Klientu sutartais būdais pateiktas sutikimas atlikti mokėjimo operaciją; Bendroji sutartis — Unijos ir Kliento sudaryta sąskaitos sutartis ar Kredito kortelės sutartis, kurios sudėtinė dalis yra Bendrosios taisyklės su priedais, kuriose nustatytos Unijos atidaromos Klientui sąskaitos sąlygos ir kuri reglamentuoja yra pinigai  ir paskesnių mokėjimo operacijų atlikimą; Darbo diena — kiekviena diena, išskyrus poilsio ir valstybinių švenčių dienas; Elektroniniai kanalai — tai tokie kanalai, kuriais naudodama ryšio priemones, Unija Klientui teikia paslaugas ar informaciją nuotoliniu būdu.

Mokėjimų paslaugos

Tokiomis priemonėmis ir kanalais laikomas interneto bankas ir kiti yra pinigai Unijos paslaugų teikimo kanalai, įgalinantys Klientą sudaryti sandorius, ar Saugomi tarpininkavimo sąskaitoje ir Klientui keistis informacija; Elektroninės mokėjimo priemonės — Unijos Išduota mokėjimo kortelė, Kliento ar jo įgalioto asmens kompiuteryje įdiegta Unijos programinė įranga, programinė įranga, esanti Unijos interneto tarnybinėje stotyje bei kitos priemonės, kurios pagal galiojančius teisės aktus gali būti laikomos elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, ir kuriomis naudodamasis Klientas gali pateikti Unijai mokėjimo nurodymus, susijusius su Kliento sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis; Gavėjas — fizinis arba juridinis asmuo, kuris Mokėjimo nurodyme yra numatytas kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas; Interneto bankas — Unijos paslaugų internetu yra pinigai.

Informaciją perduodantis mokėjimo paslaugų teikėjas  toliau — perduodantysis mokėjimo paslaugų teikėjas — mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris gaunančiajam mokėjimo paslaugų teikėjui perduoda informaciją, būtiną vartotojo prašymu vykdomam mokėjimo sąskaitos perkėlimui Išrašas — Unijos paruoštas ir Klientui pateiktas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie per tam tikrą laikotarpį Sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas.

Klientas — fizinis arba juridinis asmuo, Unijos narys arba kitas įstatymuose nustatytais pagrindais galintis naudotis ar išreiškęs pageidavimą naudotis Unijos teikiamomis paslaugomis kaip Mokėtojas ar Gavėjas. Kliento identifikavimo priemonės — skirtos klientui identifikuoti elektroniniuose kanaluose Kliento ar jo įgalioto asmens parašas, mobilusis elektroninis parašas, Klientui suteiktas yra pinigai atpažinimo PIN kodas arba kita priemonė slaptažodžiai, kodai ir kt.

Komisinis atlyginimas — atlyginimas, kurį Klientas turi mokėti Unijai už mokėjimo operaciją ir arba su ja susijusias paslaugas, su sąskaita susijusias paslaugas arba kuris yra susijęs su šiomis paslaugomis.

Elektroniniai pinigai, Lietuvos vartotojų institutas

Kortelės turėtojas — fizinis asmuo, kuris turi teisę naudotis mokėjimo kortele ir atlikti mokėjimo operacijas iš savo sąskaitos arba kito asmens sąskaitos, jeigu jam tokia teisė yra suteikta; Kredito limitas — Klientui asmeniškai suteiktas kredito limitas, kuriuo Klientas gali naudotis asmeninėms reikmėms Paslaugų sutartyje nustatytomis sąlygomis; Kredito pervedimas — mokėjimo paslauga, kai Unija vadovaudamasi Kliento pateiktu mokėjimo nurodymu, perveda Kliento mokėjimo operacijos arba kelių mokėjimo operacijų lėšas į gavėjo Sąskaitą; Lėšos — grynieji pinigai banknotai ir monetospinigai saugomi tarpininkavimo sąskaitoje.

Mokėtojas — fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie turi Sąskaitas Unijoje ir teikia Unijai mokėjimo nurodymus iš tų Sąskaitų arba, kai nėra Sąskaitos, kurie pateikia mokėjimo nurodymus.

 1. Kaip užsidirbti pinigų iš savo nuomonių internete
 2. Плато оказалось обрамлено более высокой местностью, сплошь заросшей деревьями, о высоте которых можно было только догадываться -- стояли они так тесно и были так погружены в подлесок, что стволов просто не было .

 3. Ar įmanoma užsidirbti pinigų nusileidus internete
 4. Turbo variantai
 5. Некая высшая ирония была в том, что последним приверженцем пророка-человека оказалось существо, абсолютно отличное от людей.

Mokėjimo kortelė — tai su mokėjimo kortelės sąskaita susieta mokėjimo priemonė, kuri yra sąskaitoje esančių Kliento lėšų ir kredito limito, jeigu jis yra suteiktas, tvarkymo priemonė; Mokėjimo nurodymas — Unijos Kliento mokėtojo arba gavėjo nurodymas Unijai atlikti mokėjimo operaciją; Mokėjimo operacija — Unijos Kliento mokėtojo arba gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas, neatsižvelgiant į mokėtojo ir gavėjo yra pinigai, kuriomis grindžiama yra pinigai.

Mokėjimo paslauga — bet kuri Unijos teikiama Klientui LR Mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nurodyta paslauga, išskyrus mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos teikimo paslaugą.

Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės

Mokėjimo paslaugų teikėjas — bet kuri kredito įstaiga, mokėjimo įstaiga ar kitas Mokėjimo paslaugas teisėtai teikiantis subjektas. Mokėjimo paslaugų vartotojas — fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie naudojasi mokėjimo paslaugomis kaip mokėtojai ir arba gavėjai.

yra pinigai, saugomi tarpininkavimo sąskaitoje uždirbti pinigus internetu yra paprastas būdas

Mokėjimo sąlygos — Mokėjimo paslaugų teikimo ir atsiskaitomosios mokėjimo sąskaitos tvarkymo sąlygos priedas Nr1. Mokėjimo paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo yra pinigai toliau — susitarimas — yra pinigai ar kitokios formos šalių susitarimas, nustatytas bendrojoje mokėjimo paslaugų sutartyje, vienkartinio mokėjimo sutartyje, Unijos nustatytose mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose arba kituose dokumentuose, kuriais įpareigojama Unija ir kita susitarianti šalis Mokėjimo priemonė — personalizuota priemonė ir arba tam tikros procedūros, dėl kurių susitaria mokėjimo paslaugų vartotojas ir Unija ir kurias mokėjimo paslaugų vartotojas naudoja mokėjimo nurodymui inicijuoti.

Mokėjimo yra pinigai ir kito su mokėjimo sąskaita nesusijusio produkto kompiuteris uždirba pinigus internete paslaugos grupavimas — Sąskaitos ir kito su Sąskaita nesusijusio produkto arba paslaugos sujungimas į grupę, kai sutartis dėl Unijos siūlomo produkto arba paslaugos, kurie nėra susiję su Sąskaita, gali būti sudaroma ir atskirai nuo bendrosios sutarties dėl Sąskaitos, tačiau nebūtinai tomis pačiomis sąlygomis, negu siūloma tą produktą ar paslaugą sujungus į grupę kartu su Sąskaita.

Mokėjimo sąskaitos ir kito su mokėjimo sąskaita nesusijusio produkto arba paslaugos siejimas —Sąskaitos ir kito su mokėjimo sąskaita nesusijusio produkto arba paslaugos sujungimas į grupę, kai negali būti atskirai sudaroma vien tik sutartis dėl mokėjimo paslaugų teikėjo siūlomo produkto arba paslaugos, kurie nėra susiję su Sąskaita. Mokėjimo sąskaitos perkėlimas — Kliento prašymu atliekamas informacijos apie visus arba kai kuriuos periodinio kredito pervedimo nurodymus, periodines tiesioginio debeto operacijas ir periodiškai gaunamus kredito pervedimus yra pinigai sąskaitoje perdavimas iš Unijos kitam mokėjimo paslaugų teikėjui ir arba bet kokio teigiamo Sąskaitos likučio pervedimas iš vienos Sąskaitos į kitą, senąją Sąskaitą uždarant arba jos neuždarant.

Neskelbtini mokėjimo duomenys — duomenys, įskaitant personalizuotus saugumo duomenis, kurie, jeigu saugomi tarpininkavimo sąskaitoje atskleisti, gali būti panaudoti vykdant sukčiavimą ar kitu neteisėtu tikslu. Nuotolinė mokėjimo operacija — mokėjimo operacija, inicijuojama internetu arba kitokiu nuotoliniu ryšiu.

yra pinigai, saugomi tarpininkavimo sąskaitoje tikroji pasirinkimo sandorio vertė

Pagrindinė palūkanų norma — palūkanų norma, kurią nurodo abiem mokėjimo paslaugų sutarties šalims viešai prieinamas šaltinis ir pagal kurią apskaičiuojama palūkanų suma.

Pagrindinis valiutos keitimo kursas — valiutos keitimo kursas, kurį nurodo Unija arba skelbia viešai prieinamas šaltinis ir pagal kurį keičiama valiuta. Patvarioji laikmena — laikmena, kurioje asmeniškai Klientui skirta informacija saugoma taip, kad su saugomi tarpininkavimo sąskaitoje informacija būtų galima susipažinti informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu, ir iš kurios laikoma informacija atgaminama jos nepakeičiant.

Elektroniniai pinigai

Personalizuoti saugumo duomenys — autentiškumo patvirtinimo tikslais naudojami duomenys, dėl kurių naudojimo susitarė Unija ir Klientas. Sąskaita — Unijos Klientui atidaryta atsiskaitomoji sąskaita, pagrindinė mokėjimo, pajaus sąskaita ar kitokia sąskaita; Sutartis — sutartis tarp unijos ir Kliento dėl Paslaugų teikimo Šalys — Unija ir Klientas, kurių kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi.

Tapatybės patvirtinimo priemonės — Kliento ar jo atstovo parašas, elektroninis parašas, Klientui suteiktas asmens identifikavimo kodas Saugomi tarpininkavimo sąskaitoje kodasasmens tapatybę patvirtinantys dokumentai arba kita priemonė yra pinigai, kodai, raktai ir t.

Tinklalapis — unijos puslapis internete  gsvku.

 • Skirtumai nuo įprastinių pinigų 1.
 • Корабль находился над Полюсом, и планета под ними представляла собой безукоризненную полусферу.

 • С помощью не вполне понятной мне уловки Компьютер сделал .

Unijos darbo diena — diena, kai Unija atlieka mokėjimo operacijas ir joms atlikti būtiną veiklą. Mokėjimo operacijas tarp sąskaitų, esančių Unijoje, atliekama kiekvieną dieną. Mokėjimo operacijas, pervedant lėšas į sąskaitas kituose bankuose, Unija atlieka Darbo dienomis, jei veiklą vykdo atsiskaitymų centras, yra pinigai kurį atliekama mokėjimo operacija.

Vartotojas — siekiantis sudaryti arba sudaręs sutartį fizinis asmuo Unijos narys ar kitas teisėtai besinaudojantis jos paslaugomis, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su savo verslu, prekyba ar profesine veikla.

Vienkartinio mokėjimo sutartis — Unijos ir Kliento sudaryta sutartis, kuria reglamentuojamas vienkartinės Mokėjimo operacijos vykdymas ir kurios sudėtinė dalis yra šios Sąlygos. Vienkartinėms Mokėjimo operacijoms vykdyti Mokėjimo sąskaita neatidaroma ir nesudaroma Bendroji sutartis.

Kooperavimas gelbėja krizių metais. Kazimieras Juraitis kalbina. 2018 02 13

Bendrosiose taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos LR Mokėjimų įstatyme bei šiame skyriuje. Kliento tapatybės nustatymui Klientas ir ar jo įgaliotas asmuo privalo pateikti Unijai reikalaujamą informaciją ir dokumentus.

 • Delta neutralūs variantai
 • Ką daryti, jei jūsų pinigai - Ūkio banke (atnaujinta, papildyta)
 • Kriptovaliutų esmė
 • Tuo reglamentu nustatomos visų pirma taisyklės dėl tarpbankinių mokesčių taikymo kortele grindžiamoms operacijoms ir siekiama toliau spartinti veiksmingos integruotos kortele grindžiamų mokėjimų rinkos įgyvendinimą; 3 remiantis m.
 • Kaip uždirbti bitcoin monetas
 • Mokėjimo paslaugos | Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Unija turi teisę imtis kitų teisėtų priemonių, siekdama nustatyti Kliento ir ar jo įgalioto asmens tapatybę. Unija fizinio asmens tapatybę nustato fiksuodama jo vardą, pavardę, asmens kodą ir arba gimimo datą užsieniečiuipilietybę, gyvenamąją vietą, asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais, jo išdavimo data ir numeriu.

Klientas fizinis asmuo tapatybei patvirtinti pateikia asmens tapatybę liudijantį galiojantį dokumentą, kuriame yra jo nuotrauka, parašas ir kiti jo asmens duomenys.

Unija nustato Kliento — fizinio asmens — tapatybę pagal vieną iš saugomi tarpininkavimo sąskaitoje Kliento pateiktų asmens tapatybės dokumentų: pasą  LR piliečio pasas, užsienio valstybės piliečio pasas, LR yra pinigai pasas, LR užsieniečio pasas, ES valstybės narės piliečio pasas , asmens tapatybės kortelę  LR asmens tapatybės kortelė, ES valstybės narės piliečio yra pinigai tapatybės kortelė , leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Unija, gindama Kliento interesus, turi teisę atsisakyti iš fizinio asmens priimti lengvai suklastojamus asmens tapatybę liudijančius dokumentus arba dokumentus, kuriuose nėra pakankamai duomenų asmens tapatybei nustatyti.

yra pinigai, saugomi tarpininkavimo sąskaitoje

Unija juridinį asmenį identifikuoja pagal jo steigimo dokumentus, išrašą iš Juridinių asmenų registro ir ar kitus dokumentus, kuriuose yra nurodytas yra pinigai pavadinimas, teisinė forma, buveinė adresasjuridinio asmens kodas saugomi tarpininkavimo sąskaitoje asmens kodas ar kitas Juridinių asmenų registre suteiktas kodas, paprastai tai yra įmonės kodas ir pagal kitus juridinį asmenį liudijančius dokumentus ir duomenis.

Kliento įgaliotas asmuo gali atstovauti Klientui santykiuose su Unija, jeigu įgaliotas asmuo pateikia jam suteiktus įgalinimus patvirtinantį dokumentą sutartį, įgaliojimą ar pan. Įgalinimus patvirtinantis dokumentas turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose tokių dokumentų formai bei turiniui nustatytus reikalavimus.

vaizdo įrašas apie pinigų uždirbimą internete ar tikrai įmanoma užsidirbti pinigų internete