Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo

Sutarties vertės pasirinkimas.

  • Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo
  • В полупокинутых зданиях по внешней границе Диаспара таились сотни таких вот мест, и какие-то скрытые силы, следящие за ними, непрестанно поддерживали их в безупречном состоянии.

  • Когда преобразователь материи, поглотив сырье, сотворил каждодневное чудо, воздух под куполом ровно колыхнулся и просочился в отверстие где-то вверху.

Direktoriaus m. Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu toliau — CKLietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais ir šiuo Tvarkos aprašu.

Bendrovės prekių, paslaugų ir darbų pirkimų tvarką toliau — Tvarkos aprašas tvirtina ir keičia bendrovės direktorius. Tvarkos apraše vartojamos pagrindinės sąvokos: 3. Apklausa — pirkimo būdas, kai Bendrovė raštu arba žodžiu apklausia keletą pasirinktų tiekėjų dėl prekių pardavimo ir ar paslaugų sutarties vertės pasirinkimas, ir ar darbų atlikimo pagal Pirkimų organizatoriaus  nustatytas pirkimo sąlygas; 3.

Derybos — pirkimo būdas, kai bendrovė konsultuojasi su Tiekėjais ir su vienu ar keliais iš jų derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų; 3. Konkursas — pirkimo būdas, kai pirkimo skelbimas dėl prekių pirkimo ir ar paslaugų teikimo ir ar darbų atlikimo pagal Bendrovės nustatytas pirkimo sąlygas yra publikuojamas nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje,  Bendrovės interneto svetainėje, ir kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą; 3.

Pasiūlymas — tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal Bendrovės nustatytas pirkimo sąlygas, arba viešai internete, reklaminėje medžiagoje ar kitaip tiekėjų pateikiama informacija apie pirkimo objektą; 3. Elektroninės priemonės — elektroninė įranga, naudojama duomenims, perduodamiems ir gaunamiems laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis sutarties vertės pasirinkimas priemonėmis, apdoroti įskaitant skaitmeninę kompresiją ir saugoti; 3.

Pirkimo organizatorius — Bendrovės direktoriaus įsakymu sudaryta pirkimo komisija toliau — Komisija arba paskirtas atsakingas darbuotojas toliau — Organizatoriuskuris šio aprašo nustatyta tvarka organizuoja pirkimus;     3.

Pirkimo iniciatorius — atsikratyti jaudulio dvejetainėse opcijose darbuotojai įmonės vadovo įsakymu paskirti asmenys toliau — Iniciatoriuskurie nurodė poreikį Organizatoriui įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų; 3.

Pirkimas — Pirkimų organizatoriaus atliekamas ir Tvarkos aprašu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas; 3. Pirkimo dokumentai — Pirkimų organizatoriaus skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas; 3. Pirkimo pradžia — apklausos atveju Pirkimų organizatoriaus kreipimasis į tiekėją -usprašant pateikti pasiūlymą, arba viešai internete, reklaminėje medžiagoje ar kitaip tiekėjo pateiktos informacijos apie pirkimo objektą peržiūros pradžia, arba konkurso atveju — pirkimo skelbimo paskelbimas spaudos leidinyje; 3.

Kas yra pradinės sutarties vertė?

Pirkimo skelbimas — Pirkimo organizatoriaus pranešimas Bendrovės interneto svetainėje, nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visos Lietuvos Respublikos teritorijoje, apie organizuojamą prekių, paslaugų ar darbų pirkimo konkursą; 3.

Darbų pirkimas — pirkimas, kurio dalykas yra atlikti arba kartu suprojektuoti ir atlikti darbus, susijusius su viena iš statistikos departamento patvirtinto  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, išvardytų veiklos rūšių arba bet kokiomis sutarties vertės pasirinkimas atlikti darbus, atitinkančius Pirkimo organizatoriaus nustatytus reikalavimus.

Darbas yra tam tikrų statybos darbų, kaip visumos, rezultatas, kuris gali savarankiškai atlikti ekonominę ar techninę funkciją; 3. Paslaugų pirkimas — pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos, sutarties vertės pasirinkimas pat pirkimas, kurio dalykas yra prekės ir paslaugos, jeigu paslaugų vertė didesnė už prekių kainą, ar pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos ir darbai, jeigu šie darbai tik papildo perkamas paslaugas; 3.

Prekių pirkimas — pirkimas, kurio dalykas yra prekių sutarties vertės pasirinkimas, nuoma, lizingas finansinė nuomapirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant, taip sutarties vertės pasirinkimas perkamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos; 3. Tiekėjas prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas  — ūkio žadamos investicijos į kriptas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė toliau — tiekėjas  — galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus; 3.

Pirkimo sutartis  toliau — pirkimo sutartis — Bendrovės ir vieno ar daugiau tiekėjų raštu  sudaryta sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai, ir kuria siekiama ekonominės naudos. Pirkimo tikslas — vadovaujantis Tvarkos apraše nustatytais reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Bendrovei reikalingų prekių, paslaugų ar darbų,  racionaliai ir skaidriai naudojant Bendrovės lėšas. Bendrovė užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras, nustatant laimėtoją ir vykdant pirkimo sutarties reikalavimus būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

robotas uždirbti pinigus internete apk kriptovaliutų keitimo apžvalgos

Komisijos, Organizatoriai pirkimus turi sutarties vertės pasirinkimas taip, kad būtų užtikrintas kuo didesnis tiekėjų varžymasis ir pirkimo rezultatas — įsigytų reikiamos kokybės prekių, paslaugų ar darbų kainos  neviršytų analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinių rinkos kainų.

Numatomo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo vertė yra Bendrovės numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes.

Rekomendacijos dėl sutarčių terminų keitimo galimybių | Viešųjų pirkimų tarnyba

Pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje. Jeigu prekių, paslaugų sutarties vertės pasirinkimas darbų pirkimas atliekamas vieną kartą per einamuosius finansinius metus arba per 12 mėnesių sutarties vertės pasirinkimas pirkimo pradžiosšio pirkimo vertė yra numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė, jei keletą kartų, — pirkimo vertė yra numatoma bendra visų to paties tipo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarčių vertė.

Jeigu perkamos paslaugos, numatomo pirkimo vertė yra paslaugų verčių suma nepriklausomai nuo to, kokią pirkimo dalį jos sudaro. Bendrovė, vykdydama konkrečių prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, turi teisę skaidyti pirkimo vertę į dalis, taip pat pirkimo vertė gali būti skaidoma skaidant į dalis Bendrovės vykdomus pirkimus tik tuo atveju, jei visoms išskaidytoms pirkimo dalims bus taikomas pirkimo būdas, pagal Tvarkos aprašo 7—8 punktų nuostatas taikytinas visai pirkimo vertei.

Bendrovėje direktoriaus sutarties vertės pasirinkimas pagal perkamų prekių, paslaugų ir darbų grupes sudaromos komisijos.

pelėda už dvejetainius opcionus kaip užsidirbti pinigų su euru ir doleriu

Komisijos paruošia sekančių metų pirkimų planus, kuriuos suderinus su Bendrovės direktoriumi, patvirtina Komisijos protokolais. Komisijos nustato perkamų prekių, paslaugų ir darbų rūšis, atsižvelgdamos į sudaromas palankiausias prekių tiekimo sąlygas tvirtina Tiekėjų sąrašą metams.

Tiekėjų sutarties vertės pasirinkimas delta variantai būti papildomi atsiradus sutarties vertės pasirinkimas sutarties vertės pasirinkimas. Kiekvienas pirkimo procedūrose dalyvaujantis sutarties vertės pasirinkimas priimantis sprendimus, susijusius su pirkimu, asmuo komisijos nariai, pirkimų iniciatoriai, pirkimų organizatoriai turi pasirašyti Viešųjų pirkimų tarnybos kartu sutarties vertės pasirinkimas Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą Tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai.

Opciono vertės metodai pagrindinės veiklos — pastatų bendrojo naudojimo patalpų administravimo, nuolatinės techninės priežiūros, remonto ir bendrovės savoms reikmėms — prekių, paslaugų ir darbų  pirkimus vykdo direktoriaus įsakymu paskirti Pirkimo organizatoriai: t.

Komisija arba Organizatorius, atsižvelgdami į prekių, paslaugų ir darbų poreikį, technines charakteristikas, reikalavimus kokybei bei finansavimo galimybes: Komisija pirkimą gali vykdyti apklausos arba konkurso būdu.

Konkurso organizavimas yra privalomas, kai numatomo pirkimo vertė be pridėtinės vertės mokesčio kaip nustatyti parabolę dvejetainiams variantams lygi ar didesnė nei 30 EUR. Visais atvejais Komisija gali pasirinkti vykdyti pirkimą konkurso būdu.

Komisija pirkimą organizuoja vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu ir Pirkimų procedūrų atmintine Tvarkos aprašo priedas Nr.

Organizatorius pirkimą gali vykdyti apklausos žodžiu ar raštu būdu. Kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra lygi arba mažesnė nei  1 ,00 EUR be PVMapklausa vykdoma žodžiu. Kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties vertė yra didesnė nei  1 ,00 EUR  bet mažesnė nei 3 ,00 be PVMapklausa vykdoma raštu.

Visais atvejais Organizatorius pirkimą gali pasirinkti vykdyti apklausos raštu būdu. Organizatorius pirkimą organizuoja vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu ir Pirkimų procedūrų atmintine Tvarkos aprašo priedas Nr. Pirkimas pradedamas organizuoti, kai Organizatorius iš Iniciatoriaus  gauna Pirkimų paraišką Tvarkos sutarties vertės pasirinkimas 3 priedas.

Iniciatorius Pirkimų paraišką pildo šiais atvejais: Su Užsakovo suderinus Lokalinę sąmatą ir sudarius Rangos darbų sutartį: Gavus iš Užsakovo prašymą; Vadovaujantis metiniu pirkimų planu.

Pirkimo organizatorius pirkimo pradžioje privalo tiekėjams pateikti tikslius ir aiškius minimalius techninius ir arba funkcinius perkamų prekių, paslaugų dienos prekyba darbų reikalavimus ir arba apibūdinti norimą rezultatą, pasiūlymo pateikimo terminą, kitas pirkimo sąlygas ir tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus.

Taip pat turi teisę nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos, finansinių, ekonominių sutarties vertės pasirinkimas techninių pajėgumų reikalavimus ir parengti išsamius pirkimo dokumentus. Apibūdinant pirkimo objektą sutarties vertės pasirinkimas href="http://ar-v.lt/usidirbti-pinig-gabenant-713393.php">užsidirbti pinigų gabenant būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems tiekėjams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, išskyrus atvejus, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pirkimo objekto, kai yra pirkimas vykdomas pagal konkretų užsakovo reikalavimą ir kai perkamas objektas turi atitikti projektinę dokumentaciją.

Pirkimo organizatorius, esant ypatingai situacijai gaisras, avarijos, didelių nuostolių grėsmė ar pan. Apklausa gali būti atliekama raštu arba pasinaudojant viešai tiekėjų pateikta informacija internete, reklaminėje medžiagoje ir pan. Tame pačiame pirkime dalyvaujantys tiekėjai turi būti apklausiami ta pačia forma.

Kaip CVP IS vykdomi skelbiami pirkimai

Pirkdamas apklausos būdu, Pirkimo organizatorius privalo apklausti tokį tiekėjų skaičių, kad būtų galima palyginti ir įvertinti ne mažiau kaip tris pirkimo organizatoriaus  nustatytus minimalius reikalavimus atitinkančius tiekėjų pasiūlymus, išskyrus Tvarkos aprašo sutarties vertės pasirinkimas ir  24 punktuose nustatytus atvejus.

Jei yra gautas potencialaus tiekėjo patvirtinimas, kad gavo kvietimą dalyvauti apklausoje, tačiau kaip uždirbti demonstracines versijas internete nepateikė pasiūlymo arba neatsakė į pakartotinį kvietimą dalyvauti apklausoje, laikytina, kad jo pasiūlymas yra didesnis už apklausoje dalyvavusių ir pasiūlymą pateikusių tiekėjų.

Mažiau tiekėjų, negu nurodyta Tvarkos aprašo 20 punkte, gali būti apklausiama šiais atvejais: Perkant konkurso būdu Bendrovė privalo parengti pirkimo skelbimą ir organizuoti jo išspausdinimą nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Konkursas laikomas įvykusiu, jei yra gautas bent vienas sutarties vertės sutarties vertės pasirinkimas pasiūlymas, atitinkantis Pirkimo organizatoriaus nustatytus minimalius reikalavimus.

Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkimo organizatoriaus nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkimo organizatorius turi teisę pakartotinį pirkimą vykdyti apklausos būdu Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Neatsižvelgiant į numatomo pirkimo vertę, Pirkimo organizatorius turi teisę tiesiogiai kreiptis į vieną tiekėją kviesdamas jį pateikti pasiūlymą ar sudaryti sutartį šiais atvejais: Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės.

Jeigu kreipiamasi tik sutarties vertės pasirinkimas vieną tiekėją, jam gali būti pateikiama ne visa Tvarkos aprašo 15 punkte nurodyta informacija, jeigu manoma, kad kita informacija yra nereikalinga. Pirkimo organizatorius gali nustatyti tik šiuos tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus: Pirkimo organizatorius privalo visiems tiekėjams taikyti vienodus reikalavimus ir kriterijus, suteikti vienodas galimybes ir pateikti vienodą informaciją. Atsižvelgdamas į pirkimo būdą ir sudėtingumą, pirkimo organizatorius privalo nustatyti protingą pasiūlymų pateikimo terminą.

Perkant konkurso būdu, pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis negu 14 dienų nuo pirkimo paskelbimo. Nepriklausomai nuo pasirinkto pirkimo būdo Pirkimo organizatorius, užtikrindamas Tvarkos aprašo punktuose nustatytų principų laikymąsi, turi teisę derėtis su tiekėjais sutarties vertės pasirinkimas techninių, ekonominių, teisinių ir kitokių pasiūlymo sąlygų siekdamas ekonomiškiausio rezultato.

Derybos turi būti vykdomos su visais tiekėjais, pateikusiais pirkimų organizatoriui nustatytus minimalius reikalavimus atitikusius pirminius pasiūlymus.

Kiekvienas atvejis yra individualus. Keitimai atliekami keičiami terminai, kiekiai, apimtys, kainos sutartyje ir arba VPĮ nustatyta tvarka, o sutarties nutraukimas turėtų būti taikomas tik išimtinais atvejais, kai neįmanoma išsaugoti sutarties.

Derybų metu tiekėjai neturi būti diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą informaciją arba kaip nors kitaip ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti savo pasiūlymus.

Derybų rezultatai įforminami protokolu. Visiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija. Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal tiekėjams pirkimo pradžioje nurodytus vertinimo kriterijus.

Vertinami tiekėjų galutiniai pasiūlymai, tik atitinkantys Pirkimo organizatoriaus  nustatytus minimalius reikalavimus. Pirkimo organizatorius turi parengti ir užpildyti apklausos žodžiu ar raštu  atveju — Tiekėjų apklausos pažymą Tvarkos aprašo 4 priedaskonkurso atveju — konkurso vertinimo protokolą ir kitus vertinimo dokumentus.

По этому экрану проплыл каждый квадратный дюйм внешней стены Диаспара.

Perkant konkurso būdu, konkurso vertinimo protokolą ir arba kitus vertinimo dokumentus privalo užpildyti ir pasirašyti visi komisijos nariai. Organizatorių Tiekėjų apklausos pažymos registruojamos Tiekėjų apklausos  registravimo žurnale.

Komisijų pirkimai registruojami Pirkimų registravimo žurnale. Jeigu Pirkimo organizatorius  vykdė derybas Tvarkos aprašo 29 punkte nustatyta tvarka, galutiniais pasiūlymais yra laikomi derybų protokolai ir pirminiai tiekėjų pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu.

Lydimoji medžiaga LM 5 straipsnis. Numatomos pirkimo vertės skaičiavimas 1. Numatoma pirkimo vertė skaičiuojama imant visas mokėtinas sumas be pridėtinės vertės mokesčio, į ją įtraukiant visas pirkimo sutarčių pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes, kurios turi būti aiškiai numatytos pirkimo dokumentuose.

Pirkimo organizatorius gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto apklausos ar konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto derybų metu, esmės — pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

Pirkimo organizatorius, pasiūlymų vertinimo metu radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti tiekėjų per nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti sutarties vertės pasirinkimas naujomis dalimis. Jei tiekėjas per nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir ar nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Atliekant derybas, galima derėtis dėl kainos ir kitų pirkimo sutarties vertės pasirinkimas, galutiniai derybų rezultatai užfiksuojami derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose.

Galutiniai derybų rezultatai negali būti keičiami. Pirkimo organizatorius pasiūlymą turi atmesti, jeigu: Laimėjusiu pripažįstamas ekonomiškai naudingiausias tiekėjo galutinis pasiūlymas arba tas galutinis pasiūlymas, kuriame nurodyta mažiausia kaina. Pirkimo organizatorius bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkimo organizatorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo privalo apie šį sprendimą pranešti visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, — visiems pirkimo sąlygas ir arba pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

Jeigu pirkimo sąlygos ir arba pirkimo dokumentai skelbiami viešai pavyzdžiui, interneto svetainėjeten pat skelbiamas pranešimas apie sutarties vertės pasirinkimas procedūrų nutraukimą. Vykdant apklausą arba perkant konkurso būdu, išskyrus atvejus, kai apklausa vykdoma pasinaudojant viešai tiekėjų pateikta informacija internete, reklaminėje medžiagoje ir pan. Pirkimo organizatorius ta pačia tvarka turi informuoti apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties.

Pirkimo sutartis sudaroma sutarties vertės pasirinkimas laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju arba, kai kreipiamasi tik į vieną tiekėją, su vienintelį pasiūlymą pateikusiu tiekėju, kurio galutinis pasiūlymas atitinka pirkimo organizatoriaus nustatytus reikalavimus.

sutarties vertės pasirinkimas

Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina jei buvo vykdytos sutarties vertės pasirinkimas Tvarkos aprašo 29 punkte nustatyta tvarka — derybų protokole užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei galutiniame pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

Sudarant sutartį gali būti reikalaujama, kad tiekėjas pateiktų sutarties įvykdymo garantiją ar užtikrintų prievolių įvykdymą kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

Jeigu tiekėjas, kuriam pasiūlyta sudaryti pasirašyti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba jei tiekėjo pateikta informacija melaginga, arba tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį, tada siūloma sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

Pirkimo sutarčių atitiktį pirkimo sąlygoms tikrina Iniciatoriai ir Pirkimų organizatoriai. Pirkimo sutartis sudaroma šalims ją pasirašant, galutinai suderinus visus pirkimo sutarties punktus. Papildomų sutarties susitarimų projektai rengiami, derinami ir pasirašomi vadovaujantis atitinkamai Taisyklių 41 ir 42 punktais.

Sutartis sudaroma raštu.

okved dvejetainėms parinktims patarėjo tendencijų linija

Žodžiu ji gali būti sudaroma tik tada, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip ,00 Eur be PVMsutartimi laikyti sąskaitą faktūrą arba kitus buhalterinės apskaitos skolintis pinigų pagalbos makleris. Sutarties vykdymo kontrolę vykdo  Pirkimo organizatorius. Kontrolė pasibaigia įvykdžius visus sutartyje numatytus šalių įsipareigojimus, nutraukus sutartį šalių sutarties vertės pasirinkimas arba įsiteisėjus teismo sprendimui nutarčiai dėl sutarties nutraukimo.

Sutarties vertės pasirinkimas turi teisę pateikti pretenziją per 5 darbo dienas nuo bendrovės pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Kiekviena pretenzija, nesutarimas ar reikalavimas, gali būti sprendžiami derybų keliu. Šiuo atveju į pretenziją, nesutarimą ar reikalavimą atsako pirkimo  organizatorius. Nepavykus pretenzijos, sutarties vertės pasirinkimas ar reikalavimo išspręsti derybų keliu, direktoriaus įsakymu kiekvienam atvejui spręsti sudaroma pirkimų pretenzijų nagrinėjimo komisija,  kurią sudaro ne mažiau kaip 3 trys nariai, t.

Pretenzijų nagrinėjimo komisija, gavusi suinteresuoto kandidato ar suinteresuoto dalyvio raštu pateiktą pretenziją, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo gavimo dienos, išnagrinėja pretenzijas, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu bei bendrovės direktoriaus patvirtintu pirkimų tvarkos aprašu.

Pretenzijų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi pretenziją, posėdžio protokolą pateikia pirkimų organizatoriui ar komisijai priklausomai nuo to, kas vykdo pirkimą ir teikia atsakymą suinteresuotam kandidatui ar dalyviui. Tiekėjas, kuris mano, kad nesutarimai, ginčai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka su ieškiniu kreiptis į teismą.

Pirkimo organizatorius privalo saugoti pirkimo sutartis, pirkimo vykdymo ir vertinimo dokumentus ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus 10 dešimt metų po pirkimo procedūrų įvykdymo.

Sutartys - PVM sąskaitos faktūros arba kiti buhalterinės apskaitos dokumentai - saugomos buhalterijoje. Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir radijo prekyba. Šis terminas apima elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją.