Tarifai televizijai, radijui, internetui - Agata

Interneto radijo pajamos

  • Variantas dvigubas yra
  • Kaip laikyti bitcoin flash drive
  • Moderni prekyba

XI nuo 01 01 Žin. Komisija — nepriklausoma Seimui atskaitinga Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir ar televizijos programų transliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą reguliuojanti ir prižiūrinti, Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdančių retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, veiklos priežiūrą vykdanti institucija.

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Komisija dalyvauja formuojant valstybės audiovizualinę politiką. Ji yra Seimo ir Vyriausybės ekspertė radijo, televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete bei užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų klausimais.

Komisija, atlikdama savo funkcijas ir priimdama sprendimus jos interneto radijo pajamos priklausančiais klausimais, yra nepriklausoma.

interneto radijo pajamos viršutinės dvejetainės parinktys dvejetainės parinktys

Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, taip pat Seimo patvirtintais Komisijos nuostatais. Komisija yra viešasis juridinis asmuo, valstybės biudžetinė įstaiga, kurios vadovas yra Komisijos pirmininkas, turinti savo antspaudą su valstybės herbu ir sąskaitą banke. Komisijos būstinė yra Vilniuje. Komisijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojas yra Komisijos pirmininkas.

Jo teises ir interneto radijo pajamos bei atsakomybę tvarkant, naudojant, įtraukiant į apskaitą Komisijai skirtas valstybės biudžeto lėšas nustato įstatymai. Komisiją sudaro 11 narių: du narius skiria Respublikos Prezidentas, tris narius vieną — iš opozicinių frakcijų — Seimas Kultūros komiteto teikimu, tris narius — Lietuvos meno kūrėjų asociacija, vieną narį — Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų konferencija, vieną narį — Lietuvos žurnalistų sąjunga, vieną narį — Lietuvos žurnalistų draugija.

Komisijos nariu gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip penkerių metų patirtį audiovizualinės politikos, viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo veiklos srityse, profesinės ar akademinės patirties visuomenės informavimo, švietimo, kultūros, mokslo ar žmogaus teisių srityse.

Komisijos nariui taikomi tokie patys kaip ir valstybės tarnautojams Interneto radijo pajamos tarnybos įstatyme nustatyti pasyvios pajamos uždirba pinigus internete, kuriais remiantis asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos.

Komisijos nariu negali būti skiriamas asmuo, kuris mažiau kaip prieš vienus metus pinigų peržiūra pareigas reguliuojamų sektorių įmonių ar organizacijų valdymo organuose ir ar gali tose įmonėse ar organizacijose turėti interesų.

Komisijos nariai skiriami ketverių metų kadencijai ir jais gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Likus ne mažiau kaip 60 dienų iki Komisijos kadencijos pabaigos, Interneto radijo pajamos kreipiasi į Komisijos narius skiriančias institucijas ar organizacijas dėl naujų narių skyrimo.

Komisijos nario darbo Komisijoje teisinis pagrindas yra jį paskyrusios institucijos institucijų ar organizacijos organizacijų priimtas sprendimas. Komisijos pirmininkui, pirmininko pavaduotojui ir nariams taikomos Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo interneto radijo pajamos interneto radijo pajamos apmokėjimo sąlygos ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos.

Kai Komisijos narys dirba ne visą darbo dieną, už darbą atliekant Komisijos nario pareigas jam apmokama atsižvelgiant į faktiškai dirbtą darbo laiką. Tais atvejais, kai Komisijos nario įgaliojimai nutrūksta anksčiau laiko šiame straipsnyje numatytais pagrindais, Komisija kreipiasi į instituciją ar organizaciją, paskyrusią Komisijos narį, kurio įgaliojimai nutrūksta anksčiau laiko, prašydama paskirti naują Komisijos narį iki kadencijos, kuriai buvo paskirtas Komisijos narys, kurio įgaliojimai nutrūko anksčiau laiko, pabaigos.

Informacija apie Komisijos sudėtį ir jos pasikeitimus skelbiama Komisijos interneto svetainėje — informacinės visuomenės informavimo priemonėje, kurios valdytoja yra Komisija. Šio straipsnio 5 dalyje įtvirtinti Komisijos nario įgaliojimų nutrūkimo ankščiau laiko pagrindai taikomi ir Komisijos pirmininkui, ir jo pavaduotojui.

„Telecentro“ 9 mėnesių pajamos didėjo, pelnas ir pelningumas mažėjo - Verslo žinios

Komisijos nario įgaliojimai nutrūksta pasibaigus jo kadencijai. Komisijos nariais negali būti Seimo, Vyriausybės nariai, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nariai, politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, asmenys, susiję su radijo ir ar televizijos programų transliuotojais, retransliuotojais, quk 7 variantai asmenimis, teikiančiais Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjais darbo, autorinių sutarčių ar kitais sutartiniais interneto radijo pajamos, taip pat radijo ir ar televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų dalyviai, juos skiriančių institucijų ar organizacijų vadovai, Komisijos administracijos darbuotojai.

Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas negali dirbti verslo, komercijos ar kitokiose įstaigose, įmonėse ar organizacijose, negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus darbo užmokestį, nustatytą pagal einamas pareigas, ir užmokestį už mokslinį bei pedagoginį darbą ir autorinį atlyginimą už kūrybinę veiklą, nesusijusią su radijo ir ar televizijos programų transliuotojais, retransliuotojais, kitais asmenimis, teikiančiais Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjais ir ar jų dalyviais.

Komisijos nariu negali būti asmuo, kurio artimi asmenys, kaip jie apibrėžti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, yra susiję su radijo ir ar televizijos programų transliuotojais, retransliuotojais, kitais asmenimis, teikiančiais Lietuvos Respublikos interneto radijo pajamos televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjais darbo, autorinių sutarčių ar kitais sutartiniais santykiais lengvi pinigai be yra radijo ir ar televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Interneto radijo pajamos vartotojams televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų dalyviai.

Telecentro neribojamų duomenų strategija 2017 m. augino interneto klientų skaičių ir pajamas

Politinių partijų nariai, paskirti į Komisiją, sustabdo savo narystę politinėje partijoje ir dalyvavimą jos veikloje iki savo kadencijos Komisijoje pabaigos. Komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją Seimo Kultūros komiteto teikimu iš Komisijos narių ketverių metų laikotarpiui skiria ir atleidžia Seimas.

kaip savaitgalį užsidirbti pinigų iš binarinių opcionų investuoti projektus ethereum

Kol Komisijos pirmininkas nėra paskirtas, jo pareigas eina vyriausias pagal amžių Komisijos narys. Asmuo negali būti Komisijos pirmininku ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Komisijos veiklos forma — posėdžiai, pasitarimai. Informacija apie numatomus posėdžius ir jų darbotvarkė skelbiama Komisijos nustatyta tvarka.

Komisijos posėdžiai yra vieši. Komisija priima sprendimus. Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta visų Komisijos narių balsų dauguma, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus. Komisijos sprendimus pasirašo Komisijos pirmininkas arba jo pavaduotojas, kai Komisijos pirmininkas yra laikinai išvykęs į užsienį arba dėl ligos laikinai negali eiti savo pareigų.

Komisijos pirmininko pavaduotojas atlieka ir kitas funkcijas, kai Komisijos pirmininkas laikinai negali eiti savo pareigų. Komisijos sprendimai, kurie yra norminiai teisės aktai, skelbiami Teisės aktų registre. Komisijos sprendimai, kurie yra norminiai teisės aktai, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiuose sprendimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Interneto radijo pajamos Komisijos priimti individualūs teisės aktai skelbiami Komisijos interneto svetainėje — informacinės visuomenės informavimo priemonėje, kurios valdytoja yra Komisija, ir įsigalioja jų paskelbimo dieną, jeigu juose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

Visi Komisijos norminių teisės aktų projektai derinami su visuomene viešosiomis konsultacijomis. Viešųjų konsultacijų tvarka nustatoma Komisijos nuostatuose. Interneto radijo pajamos sprendimai radijo ir ar televizijos programų transliuotojams, retransliuotojams, kitiems asmenims, teikiantiems Interneto radijo pajamos Respublikos vartotojams televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, arba užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjams yra privalomi, juos šie asmenys gali skųsti teismui per 30 dienų nuo Komisijos sprendimų įsigaliojimo dienos.

Interneto radijo pajamos veiklą užtikrina Komisijos administracija. Komisijos administracijai vadovauja Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkas administracijos veiklą organizuoja pagal Komisijos nuostatus.

Komisijos administracijos struktūrą tvirtina Komisijos pirmininkas. Komisijos administracijos didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių sąžiningų brokerių bo įvertinimas darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių nustato Seimo valdyba.

Komisijos veiklai finansuoti radijo ir ar televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai, išskyrus LRT, gaunantys pajamas iš radijo ir ar televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete ir ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklos, privalo mokėti įmokas į Komisijos, kaip biudžetinės įstaigos, sąskaitą.

interneto radijo pajamos

centų demo brokeris mobiliųjų parinkčių platformos

Įmokos dydis yra 0,8 procento pajamų, gautų iš komercinių audiovizualinių pranešimų, reklamos, abonementinio interneto radijo pajamos ir kitos veiklos, susijusios su radijo ir ar televizijos programų transliavimu, retransliavimu, televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete ir ar užsakomosiomis visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugomis. Audiovizualinių paslaugų rinkos dalyviai privalo pervesti įmokas į Komisijos, kaip biudžetinės įstaigos, sąskaitą kas ketvirtį ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 30 dienos.

Iš radijo ir ar televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų, kurie nepervedė įmokos į Komisijos, kaip biudžetinės įstaigos, sąskaitą, šios lėšos išieškomos per teismą.

Komisijos finansavimo šaltiniai yra valstybės biudžeto asignavimai, tarp jų užmokestis už suteiktas paslaugas, paramos lėšos, leidybinės veiklos pajamos ir kitos teisėtai gaunamos lėšos.

tikslesni dvejetainių opcijų signalai plastikinė bitcoin kortelė

Komisijos pajamos, gautos pagal šį straipsnį interneto radijo pajamos įmokėtos į valstybės biudžetą, gali būti naudojamos tik Komisijos strateginiame veiklos plane numatytoms ir įgyvendinamoms programoms finansuoti. Komisija kiekvienais metais rengia detalią metinę planuojamų pajamų ir investicija į kripto pumbą sąmatą. Komisijos buhalterinė apskaita organizuojama ir tvarkoma, finansinių ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Buhalterinės apskaitos įstatyme ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir kituose teisės aktuose bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose nustatyta tvarka.

Komisijos praėjusių metų finansinių ataskaitų rinkinį patikrina Komisijos parinktas auditorius ar audito įmonė interneto radijo pajamos vėliau kaip iki balandžio 1 dienos. Auditorius ar audito įmonė parenkami Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta interneto radijo pajamos. Atlikus auditą, Komisijai pateikiama nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaita, kurias Komisija paskelbia viešai savo interneto svetainėje.

Komisijos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos Komisija pateikia Seimui praėjusių metų Komisijos veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaita. Šias ataskaitas išklauso Seimo Kultūros komitetas. Komisijos nariams ir administracijai draudžiama platinti informaciją, kuri yra radijo ir ar televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo parduoti brokerio verslo paslaugas priemonėmis paslaugų teikėjų, informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojų komercinė paslaptis.

XI Žin. Komisijos nariai eina pareigas iki tol, kol bus sudaryta nauja Komisija. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.